Banner
Point d.o.o.

Search catalog

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Meunarodni dan muzeja - 18.05.1977.
Obiljeavanje Meunarodnog dana muzeja, 18. svibnja, pokrenuo je 1977. godine Meunarodni savjet za muzeje (ICOM). Svake godine svojim lanovima (muzejima i strunjacima koji rade u muzejima) ICOM preporua temu vezanu za aktualne trendove i zbivanja u muzejskoj zajednici. Tom prilikom muzeji diljem svijeta skreu pozornost iroj javnosti na kulturnu batinu i ulogu muzeja u njenom ouvanju. Meunarodni dan muzeja, na inicijativu Muzejskog dokumentacijskog centra [MDC] u Hrvatskoj se obiljeava od 1980. godine.
clanak
O BOLESTIMA, KOJE PRENOSI PAS
"Pas je prva domaa ivotinja. Ve u davno prethistorijsko doba, kada ovjek trai peine kao zaklonite pred vremenskim nepogodama i divljim zvijerima, i kada mu je toljaga glavno orue u obrani od te zvjeradi, on lovi psa pa ga kao prvog izmeu svih ivotinja pripitomljuje, da bi mu posluio kao pomaga u tekoj borbi za ivot."
Autor0000007216
Papa IOANNES PAULUS II.
Blaeni Ivan Pavao II. (lat.Beatus Ioannes Paulus PP.II; graansko ime: Karol Jzef Wojtya) (Wadowice, 18. svibnja 1920. - Vatikan, 2. travnja 2005.), papa, blaenik Katolike Crkve.Ivan Pavao II. jedan je od velikih dravnika 20. stoljea i duhovni aktivist planetarnoga utjecaja. Njegov dugogodinji pontifikat karakteriziraju sljedee znaajke: jedan je od najmlaih papa novijega doba; njegov pontifikat je meu najduljima; prvi papa ne-Talijan nakon vie stoljea; prvi papa iz nakon vie stoljea iz jednoga slavenskog naroda. Takoer, osobna toplina, neposrednost i prirodna karizma Ivana Pavla II. izuzetno su snano djelovali preko suvremenih elektronskih medija (poglavito TV), irei njegovu poruku i u najzabitnijim dijelovima planeta Zemlje. U 26 godina svoga pontifikata, posjetio je 130 drava. Pokazao je otvorenost prema drugim vjerskim zajednicama. Prvi je papa, koji je uao u damiju i sinagogu.
Autor0000010418
BERTRAND RUSSELL
Bertrand Arthur William Russell, 3. grof Russell (Trelleck, 18. svibnja 1872. - Penrhyndeudraeth, 2. veljae 1970.), engleski filozof, matematiar, logiar, povjesniar i drutveni reformator;Nobelova nagrada 1950. g. Na Trinity Collegeu u Cambridgeu studirao je filozofiju i matematiku, gdje po zavretku studija 1895. poinje sveuilinu karijeru, ali je 1916. udaljen zbog borbene proturatne agitacije, a 1918. je iz istog razloga zatvoren na est mjeseci. Potomak je ugledne plemike obitelji, ali ubrzo i sam stjee glas slobodnog mislioca, pacifista, kritiara graanskog morala i borca za ljudsku jednakost. Politiki se angaira na lijevom krilu laburistike stranke, ali na zastupnikim izborima 1922. i 1923. nema uspjeha. Od 1938. do 1944. predavao je na razliitim sveuilitima u SAD-u, a tek je 1944. ponovno izabran za profesora na Trinity Collegeu. I nakon Drugog svjetskog rata nastavlja s politikim aktivnou humanista: bori se protiv ludila hladnog rata, predsjedava Meunarodnom sudu za utvrivanje ratnih zloina u Vijetnamu, pa je u 89. godini drugi put zatvoren kao voa i sudionik antinuklearnih demonstracija. Godine 1950. dobio je Nobelovu nagradu za knjievnost. Njegovo prvo filozofsko zanimanje vezano je uz matematiki prikaz filozofije, a iz te faze proizalo je monumentalno djelo Principia mathematica nastalo u suradnji s A. N. Whiteheadom, koje je obojici autora donijelo svjetsku slavu i postalo ishodite novog smjera u filozofiji i matematici. Ve 1901. istaknuo se kao briljantan logiar, uoivi paradoks koji je proizlazio iz petog aksioma Fregeove logike analize aritmetike (Russellov paradoks). U svojoj konkretnoj drutvenoj borbi decidirani je kritiar svake dominacije, proizlazila ona iz vlasnitva, drave ili iz meurasnih i meuspolnih odnosa.
Autor0000011170
GUSTAV MAHLER
Gustav Mahler (Kalit, eka, 7. srpnja 1860. - Be, 18. svibnja 1911.), austrijski skladatelj i dirigent ekog podrijetla. Mahler je za ivota bio najpoznatiji kao jedan od vodeih orkestralnih i opernih dirigenata. Od tada je priznat i kao jedan od najvanijih skladatelja kasnog romantizma, iako njegova glazba u glazbenim krugovima nikada nije bila potpuno prihvaena dok je bio iv. Mahler je skladao prvenstveno simfonije i pjesme, no njegov pristup anru esto je zamagljivao granice izmeu orkestralne pjesme (Lied), simfonije i simfonijske pjesme. 1897. godine tada 37-godinjem Mahleru ponueno je voenje Beke dravne opere, najprestinije glazbene slube u Austrijskom carstvu. To je bio carski poloaj koji po Austro-ugarskom zakonu nisu mogli obavljati idovi. Mahler, koji nije prakticirao svoju religiju, nakon priprema je preao na katolicizam.
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
en